0561 - 432600Jokweg 14, 8394 VL De Hoevedirectie.deklaeter@comprix.nl

Medezeggenschapsraad

Rudolf Koopman (lid) en Emiel Koning (lid) vertegenwoordigen de ouders in de MR. Ina Pruntel (voorzitter) en Saskia Palland  vertegenwoordigen het onderwijzend personeel. Annigje van den Berg is als directeur adviserend lid van de MR. De MR vergadert ongeveer 6 à 7 keer per jaar en legt rekening en verantwoording af aan de ouders tijdens de zakelijke ouderavond die meestal in september/oktober wordt gehouden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders kunnen hierbij dus aanschuiven. De vergaderdata vindt u op nieuwsbrief De Klaeterinfo.

In de medezeggenschapsraad ontmoeten ouders, leerkrachten en schoolleiding elkaar om samen inhoud en vorm te geven aan de school. In overleg en samenspraak wordt schoolbeleid gemaakt. Alle betrokkenen hebben een gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij de eigen school.

De leden van de MR zijn:

  • Voorzitter: Ina Pruntel,
  • Lid: Rudolf Koopman,
  • Lid: Emmiel Koning,
  • Lid: Saskia Palland

De Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal door de ouders van onze school gekozen leden. De oudervereniging ondersteunt school met acitviteiten. Bij ons op school vergadert O.V. 6 à 7 keer per jaar. Op deze vergaderingen worden allerlei schoolse zaken besproken die niet direct het lesgeven betreffen. Te denken valt o.a. aan feesten, sportdagen, schoolreizen, acties, schoolse aangelegenheden, enz.. De oudervereniging vertegenwoordigt de belangen van ouders en kinderen.

De leden van de O.V. zijn:

  • Voorzitter: Karen Hartlief,
  • Secretaris: Mirjam Postma,
  • Penningmeester: Louwina Hornstra
  • Lid: Jacqueline Kreukniet, Elice Siebenga, Stella Kormelink, Mirjan Klijnsma