MR/OV

Medezeggenschapsraad

Rudolf Koopman (lid) en Emiel Koning (lid) vertegenwoordigen de ouders in de MR. Mirjan Vaartjes (voorzitter) en Leonie Slump (lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vertegenwoordigen het onderwijzend personeel. Annigje van den Berg is als directeur adviserend lid van de MR. De MR vergadert ongeveer 6 à 7 keer per jaar en legt rekening en verantwoording af aan de ouders tijdens de zakelijke ouderavond die meestal in september/oktober wordt gehouden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, ouders kunnen hierbij dus aanschuiven. De vergaderdata vindt u op nieuwsbrief De Klaeterinfo.

In de medezeggenschapsraad ontmoeten ouders, leerkrachten en schoolleiding elkaar om samen inhoud en vorm te geven aan de school. In overleg en samenspraak wordt schoolbeleid gemaakt. Alle betrokkenen hebben een gemeenschappelijk belang: met elkaar de beste keuzes maken die passen bij de eigen school.

De leden van de MR zijn:

  • Voorzitter: Mirjan Vaartjes,
  • Lid: Rudolf Koopman,
  • Lid: Emmiel Koning,
  • Lid: Leonie Slump
     

De Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een aantal door de ouders van onze school gekozen leden. De oudervereniging kan de medezeggenschapsraad adviseren maar ook wensen en vragen via de M.R. aan het gemeentebestuur kenbaar maken. Bij ons op school vergaderen M.R. en O.V. 6 à 7 keer per jaar. Op deze vergaderingen worden allerlei schoolse zaken besproken die niet direct het lesgeven betreffen. Te denken valt o.a. aan feesten, sportdagen, schoolreizen, acties, schoolse aangelegenheden, enz.. De oudervereniging vertegenwoordigt de belangen van ouders en kinderen.

De leden van de O.V. zijn:

  • Voorzitter: Rianne Verkuil,
  • Secretaris: Amber Koning,
  • Lid: Mirjam Postma